Podmínky užívání stránek

Základní informace, Prodávající

1.1. Stránky www.ovocan.cz,www.spermok.cz a internetový obchod provozovaný Benese s.r.o., IČ: C03542092  DIČ CZ03542092 (dále jen Benese) v rámci domény slouží:

a) k nákupu léčivých a diagnostických přípravků prostřednictvím domény www.ovocan.cz,www.spermok.cz zásilkovým způsobem

1.2 Subjektem, který zajištuje technický provoz stránek a jejich správu je společnost:

Benese s.r.o., IČ: C03542092  DIČ CZ03542092
Tyršova 1097/37, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
zapsaná v obchodním rejstříku C 23135 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Dále jen Benese

1.3 Při nákupu léčivých přípravků zásilkovým způsobem je prodávajícím ve vztahu k zákazníkovi vždy Benese. Zásilkovým prodejem se přitom rozumí tzv. zásilkový výdej léků ve smyslu ust. § 18 vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, kdy je léčivý přípravek nebo jiné zboží doručeno zákazníkovi do jím určeného místa za podmínek stanovených citovaným právním předpisem a zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech (dále jen „Zákon o léčivech“).

1.4 Podmínky upravující kupní smluvní vztah mezi zákazníkem a Benese jsou zveřejněny ve VSOP a k jejich odsouhlasení zákazníkem dochází při odeslání objednávky (viz čl. II Podmínek).

Nákup zboží

2.1 Vztah mezi zákazníkem a Benese při prodeji léčivých přípravků, ale i jiného zboží se řídí obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou zákazníkovi předkládány k odsouhlasení při dokončování každé jednotlivé objednávky.

2.2 Zákazník má možnost provést výběr produktu nabízeného Benese zadáním názvu produktu nebo jeho části do vyhledávacího pole www.ovocan.cz,www.spermok.cz. Po provedení výběru produktu zákazníkem nabídne www.ovocan.cz,www.spermok.cz seznam relevantních nabídek, odpovídajících zadání zákazníka.

2.3 U každé nabídky jsou uvedeny minimálně následující údaje:

  • název produktu;
  • fotografie produktu; mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky;
  • specifikace produktu dle jeho povahy;
  • cena produktu a služeb – je vždy uvedena jako cena konečná, včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak;
  • popis produktu dle zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Vedle ceny produktu může být v nabídce uvedena rovněž cena jeho dopravy k zákazníkovi, případně jednotlivých způsobů dopravy, nabízených Benese.

2.5 Po výběru konkrétní nabídky uloží zákazník produkt do nákupního košíku, jehož obsah má možnost zkontrolovat, měnit a odstranit jeho případné chyby před odesláním objednávky.

2.6 V nákupním košíku se zákazníkovi zobrazí vždy všechno zboží uložené v košíku, identifikace lékárny, cena produktu, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všech produktů uložených v košíku a náklady na dopravu objednávaných produktů; ceny produktů se zobrazují včetně DPH.

2.7 Odeslání objednávky zákazníkem je považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy s Benese. Benese pak potvrdí objednávku na e-mailovou adresu zadanou v rámci objednávky. Přijetím potvrzení objednávky zákazníkem je uzavřena kupní smlouva s konkrétní lékárnou. V případě, že je zákazník spotřebitelem, je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 51a a násl. občanského zákoníku.

2.8 Zákazník bere na vědomí, že jednotlivá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, právo na odstoupení od kupní smlouvy, dodání produktu, záruka za jakost produktu, reklamace, odpovědnost Benese, jako prodávajícího, garance vrácení kupní ceny a další náležitosti vztahující se ke smluvnímu vztahu mezi zákazníkem a lékárnou, jsou obsaženy v obchodních podmínkách specifikovaných v čl. 2.1 výše.

Ochrana osobních údajů

3.1 Při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.2 Zákazník v rámci objednávky, dává společnosti Benese souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro marketingové účely související s činnosti www.ovocan.cz,www.spermok.cz, tedy pro zasílání marketingových sdělení, telemarketing, sms. Souhlas se vztahuje i na údaje o jednotlivých nákupech provedených zákazníkem v rámci domény www.ovocan.cz,www.spermok.cz. Osobním údajem se tak rozumí zejména jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech zákazníka.

3.3 Souhlas je udělován až do doby vyjádření písemného nesouhlasu se zpracováním zaslaným na adresu www.ovocan.cz,www.spermok.cz. Za písemné vyjádření se v tomto považuje zejména elektronická forma. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje mohou být předávány osobám, které provozují internetový obchod na adrese www.ovocan.cz,www.spermok.cz a to pouze v souladu s konkrétní kupní smlouvou, kterou zákazník s daným prodávajícím uzavře.

3.4 V rámci objednávky pak zákazník dává Benese svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Benese. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména emailu Benese. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

3.5 Benese v rámci domén www.ovocan.cz,www.spermok.cz.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Všechny zúčastněné subjekty budou postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. (Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů:00047153). Data jsou chráněna heslem a elektronickým podpisem.

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, není-li viditelně poškozena. Pokud je zásilka poškozena, kupující zásilku nepřevezme.
Podle zákona č. 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. V tom případě je nutné nepoškozené zboží v původním obalu s veškerým příslušenstvím poslat zpět způsobem, který nezpůsobí objednateli žádné náklady.

Nežádoucí účinky – závady v jakosti zboží

4.1 V případě výskytu nežádoucího účinku léčiva je žádoucí, aby zákazník kontaktoval Lékárnu Objednávku je možné najít v účtu zákazníka po jeho přihlášení na www.ovocan.cz,www.spermok.cz.

4.2 Kontakt na Benese je možné nalézt www.ovocan.cz,www.spermok.cz s kontakty na její pracovníky pověřené zpracováním hlášení o nežádoucích a vedením informační služby.

4.3 Benese rovněž umožňuje hlášení nežádoucích účinků prostřednictvím webového formuláře. Na základě vyplnění formuláře bude Benese řešit povinností související se závadami v jakosti léčiv. Zákazník je povinen v rámci formuláře zadat co nejpodrobnější

Mimosoudní řešení sporu

5.1 Dle ust. § 20c zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z kupní smlouvy uzavřené s Benese zásilkovým způsobem nebo z kupní smlouvy uzavřené s jím vybranou lékárnou pro osobní odběr uzavřené v této lékárně (čl. 1.4) (dále jen „spor“).

5.2 Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz.

5.3 Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh zákazníka, který je zákazník oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil poprvé své právo, které je předmětem sporu.

5.4 Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20c až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 5. 2018

6.2 Benese je oprávněna tyto Podmínky změnit, o čemž je povinen informovat zákazníka na stránkách www.ovocan.cz,www.spermok..

6.3 Vztah mezi Benese a zákazníkem se řídí těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb. – občanský zákoník.

6.4 V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.