Lék na záněty pochvy, vaginy, kvasinkové infekce, bakteriální vaginozy OVOCAN.

Zásady ochrany soukromí – GDPR

 1. Obecná ustanovení a kontaktní údaje
 2. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na osobní údaje, které společnost BENESE s.r.o. jakožto správce údajů (dále jen „BENESE“ nebo „správce údajů“) nashromáždí a které bude zpracovávat o svých zákaznících a uživatelích webových stránek (dále jen „uživatel“) při užívání webových stránek a služeb na nich poskytovaných (dále jen „webové stránky“).Zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

 3. Základní údaje o správci
 4. Název: BENESE s.r.o.
  Sídlo: Písek – Budějovické Předměstí, Tyršova 1097, PSČ 397 01
  IČO: 03542092

  Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23135 C

  tel.: +420 774317607, +420737203166
  E-mail:
  www: www.benese.cz

  Kontaktní údaje na manažera GDPR pro ochranu osobních údajů:

  jméno: MUDr. Dana Preslová
  sídlo: Tyršova 1097, PSČ 397 01
  tel.: +420 7774317607
  E-mail:

 5. Aktualizace a dostupnost zásad
 6. BENESE je oprávněna tyto zásady měnit. Informace o tom, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto zásad, naleznete v horní částí těchto zásad. Změny v těchto zásadách nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jejich aktualizované verze na webových stránkách. Budete-li používat naše webové stránky po provedení aktualizací, bude to chápáno jako Váš souhlas s aktualizovanou verzí zásad.

 7. Informace poskytnuté uživatelem
 8. Některé části webových stránek mohou požadovat, aby uživatelé uvedli své osobní údaje, aby mohli využít výhody nabízené určitými službami a ke zpracování objednávek. BENESE je oprávněna spojovat poskytnuté informace s dalšími informacemi, ať již získanými na webových stránkách, nebo jinými způsoby, včetně např. předchozích objednávek uživatele.

 9. Pasivní shromažďování a využívání informací
 10. Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy a shromažďování (tj. aniž by uživatelé ve skutečnosti aktivně poskytli jakékoli informace).
  Pokud toto neodmítnete, má se za to, že jste udělili souhlas s jejich užíváním.

 11. Odkazy na externí webové stránky
 12. Tyto zásady neupravují ochranu osobních údajů, poskytování informací a další postupy externích partnerů, za které BENESE nenese žádnou odpovědnost, včetně externích partnerů provozujících webové stránky nebo oblasti webu (včetně aplikací), na které lze prostřednictvím těchto webových stránek vstoupit, nebo na které odkazuje odkaz na těchto webových stránkách. Přístupnost nebo jakýkoli odkaz na našich webových stránkách na takové webové stránky třetích stran nesmí být chápán jako souhlas BENESE s takovou stránkou.

 13. Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů
 14. V některých případech může BENESE informace o uživatelích získat buď přímo od uživatele, nebo z jiných zákonných zdrojů. Některé informace, které BENESE takto získá, mohou být klasifikovány jako „osobní údaje“ v souladu s bodem 1 článku 4 nařízení GDPR.

  Informace o jakékoli neidentifikované nebo neidentifikovatelné osobě mohou být použity a zveřejněny pro jakýkoli účel. Pokud lze údaje, které se netýkají neidentifikovaných nebo neidentifikovatelných osob, spojovat s údaji týkajícími se neidentifikovaných nebo neidentifikovatelných osob (např. vaše jméno lze spojit s vaší geografickou polohou), bude BENESE uchovávat tyto sloučené informace jako osobní údaje, dokud budou tyto údaje spolu souviset (např. doporučení nejlepší formy dodání zboží dle Vašeho bydliště nebo doporučení stejného či obdobného produktu z nabídky, který je v akci).

 15. Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti s koupí zboží na e-shopu?
 16. Uzavření a plnění smlouvy.

  Účelem zpracování údajů je uzavření a plnění smlouvy (realizace obchodní transakce a dodání zboží) uzavřené mezi BENESE a uživatelem, který je fyzickou osobou.

  Právní základ zpracování údajů.

  Poskytnutí těchto údajů za uvedeným účelem je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě neposkytnutí těchto údajů však není možné smlouvu uzavřít.

  Rozsah zpracování údajů.

  Identifikační údaje uživatele (např. jméno a příjmení uživatele, akademický titul, identifikační číslo, DIČ), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo jiná adresa pro doručení zboží, telefonní číslo, emailová adresa), a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.).

  Doba zpracování údajů

  V případě údajů, u nichž existuje zákonem stanovená lhůta pro uchovávání, je správce údajů povinen tyto údaje po stanovenou dobu uchovávat. Po uplynutí zákonné lhůty mohou být údaje, jejichž uchovávání je nezbytné za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů správce údajů, uchovávány po přiměřenou dobu dále, a to vždy s ohledem na konkrétní okolnosti dány individuálními případy.
  V případě údajů, u nichž lhůta pro uchování není zákonem stanovena, správce údajů uchovává údaje po dobu trvání účelu jejich zpracování. V případě údajů, jejichž uchovávání je nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce údajů, mohou být údaje uchovávány po přiměřenou dobu dále, a to vždy s ohledem na konkrétní okolnosti dány individuálními případy.

  Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?

  Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:

  externím přepravním a dodavatelském společnostem nebo držiteli poštovní licence
  našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby

  a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.

 17. Jaké informace o Vás zpracováváme v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení?
 18. Zasílání obchodních sdělení uživatelům.

  Účelem zpracování je zasílání newsletteru informujícího o nových produktech, akcích, slevách a jiná obchodní sdělení (dále jen „obchodní sdělení“) uživatelům, kteří k tomu udělili svůj výslovný souhlas.

  Právní základ zpracování údajů.

  Jméno a příjmení uživatele, adresa bydliště, kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.

  Doba zpracování údajů.

  Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání souhlasu uživatele. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. V takovém případě bude zpracování Vašich údajů pro tyto účely ukončeno. Pro odvolání souhlasu nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti BENESE; nebo na kterémkoliv z kontaktních údajů uvedených v příslušném obchodním sdělení.

  Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?.

  Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:

  našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby

  a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.

 19. Ostatní případy zpracování osobních údajů
 20. Zlepšení kvality služeb a produktů BENESE.

  Právní základ zpracování údajů.

  Zpracování údajů uživatelů je založeno na oprávněných zájmech společnosti BENESE, jimiž jsou analýza dat, vývoj nových a zkvalitnění stávajících produktů, vylepšení našich webových stránek, zkvalitnění našich služeb, identifikace trendů prohlížení webových stránek, zobrazování a zasílání relevantnějších nabídek a zasílaných nabídek nebo měření efektivity našich reklamních kampaní,apod. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.

  Rozsah zpracování údajů.

  Jméno a příjmení uživatele, historie prohlížení webových stránek, historie nákupů a nákupního chování na webech BENESE, věk, pohlaví, soutěžní odpovědi, dostupné demografické údaje (zdroj např. Google analytics), emailová adresa, IP adresa, Facebook ID uživatele, odpovědi uživatele získané z diagnostických nástrojů dostupných na webech, jako je například aplikace Health Index.

  Doba zpracování údajů.

  Údaje budou pro daný účel zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování.
  Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů pro tyto účely nesouhlasíte, máte právo vznést námitku. V takovém případě společnost BENESE přestane Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
  Pro více informací o právu vznést námitku přejděte na článek 9 těchto zásad.

  Komu mohou být osobní údaje předány (příjemci údajů)?

  Údaje zpracovávány pro tento účel mohou být předány:

  našim externím poskytovatelům služeb s cílem umožnit jim poskytovat služby jako je provozování webových stránek, analýza dat, zefektivnění a zjednodušení poskytovaných služeb, zpracování plateb, plnění objednávek, zajištění infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, služby zasílání emailů, poštovních zásilek a direct message zpráv, verifikační služby a další služby

  a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu předání těmto osobám.

 21. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 22. (i) Uživatel má právo na přístup k osobním údajům za podmínek stanovených v článku 15 nařízení GDPR. Správce údajů poskytne uživateli zdarma kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování spolu s dalšími souvisejícími informacemi. Za veškeré další kopie vyžádané uživatelem má správce údajů právo účtovat přiměřený poplatek.
  (ii) Uplatněním práva na opravu má uživatel rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů za podmínek stanovených v článku 16 nařízení GDPR.
  (iii) V případě, že uživatel uplatní právo na výmaz osobních údajů, je správce osobních údajů povinen příslušné osobní údaje vymazat, nebude-li správce údajů zpracovávat a uchovávat konkrétní údaje pro plnění své povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo nebudou-li dány jiné podmínky v článku 17 nařízení GDPR.
  (iv) Uživatel má právo požadovat po správci osobních údajů omezení zpracovávání údajů za podmínek stanovených v článku 18 nařízení GDPR.
  (v) Ohledně práva na přenositelnost údajů dle článku 20 nařízení GDPR má uživatel právo obdržet od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo převádět tyto údaje na jiného správce osobních údajů. Je-li to technicky možné, má uživatel právo na to, aby byly jeho osobní údaje jedním správcem přímo přenášeny správci druhému.
  (vi) V případě automatizovaného rozhodování a profilování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání (včetně profilování) má uživatel právo být z takové činnosti vyloučen dle podmínek stanovených v článku 22 nařízení GDPR.
  (vii) Každý uživatel má právo podat stížnost u orgánu dohledu (úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou: https://www.uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111.
  (viii) Každý uživatel má právo na účinnou soudní ochranu v případě, kdy se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů upravující ochranu osobních údajů, a dále mu přísluší právo požadovat náhradu škody u soudu.
 23. Vaše právo vznést námitku
 24. Uživatel má v souvislosti s údaji zpracovávanými podle bodů 7.4, 7.7 a 7.8 těchto zásad právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů (z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace) za podmínek stanovených v článku 21 nařízení GDPR.

  Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti BENESE.

 25. Nežádoucí účinky – závady v jakosti zboží
 26. V případě výskytu nežádoucího účinku léčiva je žádoucí, aby zákazník kontaktoval Lékárnu Objednávku je možné najít v účtu zákazníka po jeho přihlášení na www.ovocan.cz,www.spermok.cz.

  Kontakt na Benese je možné nalézt www.ovocan.cz, www.spermok.cz s kontakty na její pracovníky pověřené zpracováním hlášení o nežádoucích a vedením informační služby.

  Benese rovněž umožňuje hlášení nežádoucích účinků prostřednictvím webového formuláře. Na základě vyplnění formuláře bude Benese řešit povinností související se závadami v jakosti léčiv. Zákazník je povinen v rámci formuláře zadat co nejpodrobnější.

  V případě potíží vyplňte Hlášení nežádoucích účinků a odešlete ho na adresu Benese s.r.o. Tyršova 1097, Písek 397 01, nebo nás kontaktujte na telefonu 774 317 607

 27. Mimosoudní řešení sporu
 28. Dle ust. § 20c zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z kupní smlouvy uzavřené s Benese zásilkovým způsobem nebo z kupní smlouvy uzavřené s jím vybranou lékárnou pro osobní odběr uzavřené v této lékárně (čl. 1.4) (dále jen „spor“).

  Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz.

  Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh zákazníka, který je zákazník oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil poprvé své právo, které je předmětem sporu.

  Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20c až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 29. Závěrečná ustanovení
 30. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 21.9. 2018

  Benese je oprávněna tyto Podmínky změnit, o čemž je povinen informovat zákazníka na stránkách www.ovocan.cz,www.spermok..

  Vztah mezi Benese a zákazníkem se řídí těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb. – občanský zákoník.

  V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.

Potřebujete poradit?

Zeptejte se nás na léčebný přípravek Ovocan

*) povinné položky

Jednoduché, komplexní a rychlé řešení kvasinkových i bakteriálních zánětů pochvy s podporou hojení i probiotickým efektem. Bez chemie. Bioaktivní účinek prostředku. Vhodný pro těhotné i kojící.